Skip Navigation
Oklahoma State University

Luda Abbott

Obstetrics and Gynecology
ULTRASONOGRAPHER

717 S HOUSTON
TULSA, OK
Phone: 918-586-4500

luda.abbott@okstate.edu