Skip Navigation
Oklahoma State University

LUDA ABBOTT

Obstetrics and Gynecology
ULTRASONOGRAPHER

717 S HOUSTON
TULSA, OK 74100
Phone: 918-586-4500

luda.abbott@okstate.edu