Skip Navigation
Oklahoma State University

KINSEY WYATT

Operations
STAFF ATTORNEY

1111 W. 17TH ST.
TULSA, OK 74107-1898
Phone: 918-561-8205

kinsey.wyatt@okstate.edu